Nieuws       Vacatures

In- en exclusie criteria

In- en exclusiecriteria

Lindehoeve biedt mensen met een licht verstandelijke beperking, psychische problematiek en/of gedragsproblemen en/of andere stoornissen dagbesteding en/of begeleiding, met het doel dat ze kunnen participeren in de maatschappij, op welke wijze dan ook. Lindehoeve is een organisatie die werkt vanuit de visie dat iedereen met een hulpvraag geholpen kan worden. Er wordt gekeken naar de hulpvraag van de deelnemer en daarbij wordt voor iedere deelnemer een traject op maat opgesteld. Bij inclusie (insluiting) gaat het over de vraag welke deelnemers we als organisatie goed, veilig en verantwoord kunnen begeleiden. Inclusie gaat niet vanzelf. We zullen daar als zorgorganisatie actief aan moeten werken middels het aanstellen van deskundig personeel, ruim voldoende faciliteiten bieden die het welzijn en de veiligheid van de deelnemer én de medewerker bevorderen en het zorgen voor een goede samenwerking in de zorgketen. Het tegenovergestelde van inclusie is exclusie (uitsluiting). Als zorgorganisatie kunnen we niet iedereen in zorg nemen zonder te kijken naar de omstandigheden rondom de zorgvraag of de intensiteit van de zorgvraag van de deelnemer.

Wanneer de zorgvraag van de deelnemer te afwijkend is van datgene wat Lindehoeve als zorgorganisatie kan bieden kan de deelnemer niet in zorg worden genomen. Er is dan sprake van zorgweigering. Ook wanneer door het in zorg nemen van een deelnemer, de veiligheid of het welzijn van andere deelnemers of dat van medewerkers in het geding komt kan exclusie van toepassing zijn.

Indien bij een deelnemer tijdens het zorgtraject bij Lindehoeve blijkt dat één van de exclusiecriteria van kracht is geworden, kan de zorg door Lindehoeve worden beëindigd. Er is dan sprake van zorg beëindiging. Bij deze besluitvorming worden de volgende afwegingen meegenomen:

 • Het belang van de deelnemer tegen de belangen van andere deelnemers binnen Lindehoeve
 • Of het gedrag van de deelnemer niet (mede) wordt veroorzaakt door de aandoening van de deelnemer. De beslissing wordt genomen in een MDO-vergadering waarin de verschillende betrokkenen rond de deelnemer worden betrokken.

In onderstaande tabel zijn de inclusie en exclusiecriteria weergegeven.

Inclusiecriteria

 • Personen van alle leeftijden met:
  • Een geldige Wlz indicatie
  • Een geldige WMO indicatie
  • Een geldige JW indicatie
 • Personen met een (licht) verstandelijke beperking.
 • Personen die verslaafd zijn maar wél in behandeling zijn.
 • Personen met gedragsproblematiek.
 • Personen met psychische problematiek.
 • Personen met aanverwante stoornissen en comorbiditeit.

Exclusiecriteria

 • Personen zonder een geldige Wlz of WMO of JW indicatie.
 • Personen die een ernstige mate van bedreiging of intimidatie vormen, waardoor de situatie onwerkbaar is omdat de persoonlijke veiligheid of vrijheid van zorgverlener of mede-deelnemer in gevaar is. Dit kan ook ontstaan vanuit de handelswijze van de familie van de deelnemer.
 • Personen die verslaafd zijn en niet in behandeling zijn.
 • Personen die de zorg van Lindehoeve niet accepteren en waardoor er een onherstelbare vertrouwensrelatie ontstaat.
 • Personen met wie de Lindehoeve eerder ervaringen heeft gehad in de zorgverlening en bij wie Lindehoeve om zwaarwegende redenen in redelijkheid niet kan worden gevraagd de zorg te verlenen.
 • Personen waarbij er op voorhand sprake is van onvrijwillige zorg/ vrijheidsbeperkende maatregelen.
 • Personen die door eigen beperking buiten de groep vallen en negatieve ervaringen zullen opdoen door onheuse bejegening van groepsgenoten.
 • Wanneer de situatie rondom de deelnemers dusdanig is dat Lindehoeve onvoldoende kwaliteit en/of kwantiteit van zorg kan garanderen.

Voor alle deelnemers beoordeeld Lindehoeve individueel of zij in zorg worden genomen.

Onze locaties

Locatie Deurne
Veendijk 17 Z, Deurne

Locatie Liessel
Leenselweg 3a, Liessel

Locatie Mariapeel
Koolweg 36a, Helenaveen

Locatie Green Valley Estate
Bruggenseweg 11a, Deurne

Lindesjop
Martinetplein 4, Deurne

Meer informatie?

Wilt u graag meer weten, heeft u vragen of bent u geïnteresseerd in ons aanbod?

U kunt ons bellen op 06-51689636 (Merijn) of 06-13246045 (Jolin) of een e-mail sturen naar info@lindehoevedagbesteding.nl

Voor administratieve vragen kunt u ons bellen op 06-13466913 of een e-mail sturen naar administratie@lindehoevedagbesteding.nl

In- en exclusiecriteria
Lees hier onze in- en exclusiecriteria

Heeft u een klacht?
Klik hier voor onze klachtenprocedure

Privacyverklaring
Cookieverklaring

Icon Nijssen Media